De opdrachtgever ben jij, de cliënt.

De opdrachtnemer ben ik, Anna Liem, muziektherapeut. Bij het aangaan van een traject, krijg je deze voorwaarden op papier en ondertekenen wij die beiden. Voor instellingen en verwijzers, gelden andere voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook enkel van toepassing op particulieren.

Artikel 1. Opdracht

Opdrachtgever verleent hierbij aan opdrachtnemer de opdracht tot het geven van individuele muziektherapie.

Artikel 2. Aanvang

De algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het maken van de eerste afspraak. Het allereerste kennismakingsgesprek is €30,-.

Afronding van de muziektherapie vindt in overleg plaats. Deze overeenkomst kan door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer tussentijds worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 3. Inhoud van de opdracht

De opdracht zal in de praktijkruimte van opdrachtnemer worden verricht.

De opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht met de grootst mogelijke zorg en aandacht uit te voeren.

De opdrachtnemer spant zich in om de muziektherapie – in het belang van de cliënt – te allen tijde te laten doorgaan tenzij dat in redelijkheid niet van hem gevraagd kan worden bijvoorbeeld in geval van ziekte, scholing of persoonlijke omstandigheden.

In geval van langdurige afwezigheid van de opdrachtnemer of indien de therapie niet kan worden voortgezet om wat voor reden dan ook, zal de opdrachtnemer, indien wenselijk, zich tot het uiterste inspannen om zorg te dragen voor vervanging.

Op wettelijke feestdagen vindt geen muziektherapie plaats, tenzij anders overeengekomen. Tijdens schoolvakanties wordt in overleg besloten de muziektherapie wel of niet te laten doorgaan.

Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.

Indien een afspraak, om welke reden dan ook, door opdrachtgever niet minimaal 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de kosten van de betreffende afspraak in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

Op verzoek van ieder der partijen kan tussentijds een extra evaluatiegesprek plaatsvinden.

Artikel 4. Vergoedingen

De vergoeding voor de door opdrachtnemer verrichte diensten bedragen €75,- per sessie van 45 minuten. Opdrachtnemer kan jaarlijks de vergoeding aanpassen, na kennisgeving aan opdrachtgever. Tenzij anders vastgelegd in een aparte of eerder opgemaakte overeenkomst.

Mits de opdrachtgever 5 sessies wil vooruitbetalen, dan betaalt deze vooraf €325-, omgerekend is dat €65,- per sessie. Dit geldt enkel voor particulieren die de therapie niet of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij anders vermeld op de factuur.

Wanneer de betaling niet binnen de betalingstermijn geschiedt, krijgt de opdrachtgever een vrijblijvende herinneringsmail. Wanneer na deze herinnering de betaling niet binnen een week is voldaan, worden administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Artikel 7 Geheimhouding

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst heeft verkregen. Informatie wordt opgeslagen op de macbookcomputer van opdrachtnemer, die beveiligd is met een wachtwoord. Daarnaast is er een back-up op een externe harde schijf die eveneens beveiligd is met een wachtwoord. Bij ondertekening van deze overeenkomst, geeft opdrachtgever toestemming tot het opslaan en verwerken van de persoonsgegevens. Opdrachtgever kan altijd alle gegevens opvragen. Op de site www.annaliem.nl staat de privacy verklaring.

Artikel 8 Klachtenregeling

In geval van ontevredenheid over de muziektherapie, alsmede zaken rondom de organisatie hiervan, kan de opdrachtgever zich in eerste instantie richten tot opdrachtnemer. Zij zal zich inspannen deze klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever te verhelpen. Mochten beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan opdrachtgever zich richten tot Solopartners. De klacht kan eenvoudig via Internet ingediend worden via www.klachtenregeling.nl .