Privacy Statement

Uw privacy inzake uw dossier

Voor een goede vaktherapeutische behandeling is het noodzakelijk dat Anna Liem, als uw behandelende vaktherapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO . Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Anna Liem, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Anna Liem doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Anna Liem:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • zorg draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend vaktherapeut heeft Anna Liem in principe als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Indien er informatie gedeeld wordt met derden, zie ‘Delen met derden’, dan zal hier een schriftelijke toestemming of verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Anna Liem heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens

Anna Liem verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens aan Anna Liem verstrekt (heeft). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Anna Liem mogelijk verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht[2])

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen. Anna Liem verwerkt persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag.

De wettelijke grondslagen zijn:

Uw toestemming heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • Verzenden nieuwsbrief, mits u toestemming geeft
 • Gegevensuitwisseling zorgketenpartners, mits u toestemming geeft
 • Verslaglegging van het behandelcontact tijdens sessies
 • Telefonisch contact, inclusief Whatsapp, mits u toestemming geeft
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Het voeren van een financiële administratie

Delen met derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Benodigde gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor het voeren van de financiële administratie. Geanonimiseerd worden de gegevens met de boekhouder gedeeld.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik inzake onderzoek. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

Met organisaties die uw gegevens verwerken voortvloeiende uit uw behandeling, zorgt Anna Liem voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. En sluit daar waar nodig een verwerkingsovereenkomst om veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Anna Liem is verantwoordelijk voor deze veilige communicatie met keten(zorg)partners. 

Bewaartermijn

Volgens de wettelijke richtlijnen bewaard Anna Liem uw dossier tot 15 jaar na de laatste aanpassing.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota, declaratie, die u schriftelijk (of digitaal met wachtwoord) ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze zorgnota, declaratie, kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht);
 • Uw zorgverzekeringsnummer;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: zitting individuele vaktherapeutische behandeling, oriëntatiegesprek etc.;
 • De kosten van de sessie.

Beveiliging

Anna Liem neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en

andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (o.a. register verwerkersactiviteiten, verantwoording gegevens in privacystatement).

Rechten

U hebt het recht om uw dossier in te zien, uw gegevens te corrigeren of waar nodig te laten verwijderen.

Links

De links op deze site, zijn links naar andere sites. De privacystatements van betreffende sites, kunnen verschillen van deze statement. Anna Liem is hier niet voor aansprakelijk.

Google Analytics

Google Analytics is een programma dat bijhoudt hoe gebruikers sites gebruiken. Anna Liem maakt gebruik van Google Analytics om de site te optimaliseren.  Anna Liem heeft geen invloed op de gegevens verzameling van Google, en kan hier dus ook niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Vragen

Als u vragen of een klacht heeft over deze privacystatement, neem dan contact op via anna@annaliem.nl . Tevens is Anna Liem aangesloten bij het NIBIG, waar u uw klacht kunt indienen als u er niet met Anna Liem zelf uitkomt.

NB: Een vrijgevestigde vaktherapeut valt niet onder de zorgwet. En mag geen BSN nummer registreren voor volwassen cliënten. Voor minderjarige cliënten geldt dat als een vergoeding plaatsvindt op basis van de jeugdzorgwet, een vrijgevestigd vaktherapeut wel verplicht is het BSN nummer te registreren in de administratie.