Beste lezer,

hieronder vind je informatie over hoe ik,  Anna Liem, de persoonsgegevens verwerk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. Toepassing op diensten die via de website zijn aangeschaft

 2. Therapietrajecten: privacy inzake je dossier.

Heb je hierna nog vragen? Mail dan gerust naar anna@annaliem.nl .

Toepassing op diensten die via de website zijn aangeschaft

Google Analytics

Google Analytics is een programma dat bijhoudt hoe gebruikers sites gebruiken. Anna Liem maakt gebruik van Google Analytics om de site te optimaliseren.  Anna Liem heeft geen invloed op de gegevens verzameling van Google, en kan hier dus ook niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Persoonsgegevens

Als je online iets aanschaft heb je persoonsgegevens ingevoerd zoals je naam, achternaam, adres, mailadres, en telefoonnummer. Deze gegevens worden veilig bewaard en verwerkt om jou (informatie over) de dienst of het product te kunnen leveren.

Jouw mailadres wordt automatisch bewaard als je mij een mailtje stuurt. Ik kan NA JOUW TOESTEMMING jouw mailadres gebruiken om nieuwsbrieven, tips en aanbiedingen te versturen. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze mails.

Jouw telefoonnummer kan verwerkt worden als je mij hebt gebeld, zodat ik je kan terugbellen/whatsappen/smsen. Jouw telefoonnummer kan ook gebruikt worden om contact met je op te kunnen nemen als een activiteit niet door gaat.

Het kan zijn dat ik mijn website beheer en onderhoud uitbesteed aan een derde partij. Deze heeft in dat geval inzage in alle informatie aan de achterkant van de website. Dus ook alle persoonsgegevens die je hebt opgegeven om een dienst of product aan te schaffen via de website. Deze derde partij heeft beroepsgeheim, wat betekent dat deze derde partij geenszins persoonlijke gegevens mag verwerken of delen zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Jij hebt recht om te weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Je mag deze ook laten rectificeren of laten wissen.

Cookies

De website gebruikt Cookies. Wil je die wissen? Dat kan via jouw eigen browserinstellingen. Er zit daar ook een help-functie die jou hierbij kan helpen.

Privacy inzake je dossier

Voor een goede vaktherapeutische behandeling is het noodzakelijk dat ik,  Anna Liem, als uw behandelende vaktherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO . Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik, Anna Liem, doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend vaktherapeut heb ik in principe als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Indien er informatie gedeeld wordt met derden, zie ‘Delen met derden’, dan zal hier een schriftelijke toestemming of verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt (hebt). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht[2])

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen. Ik verwerk persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag.

De wettelijke grondslagen zijn:

Jouw toestemming heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • Verzenden nieuwsbrief, mits je toestemming geeft
 • Gegevensuitwisseling zorgketenpartners, mits jij toestemming geeft
 • Verslaglegging van het behandelcontact tijdens sessies
 • Telefonisch contact, inclusief (videobellen) Whatsapp, mits jij toestemming geeft
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Het voeren van een financiële administratie

Delen met derden

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Benodigde gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor het voeren van de financiële administratie. Geanonimiseerd worden de gegevens met de boekhouder gedeeld.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik inzake onderzoek. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.

Met organisaties die jouw gegevens verwerken voortvloeiende uit jouw behandeling, zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. En sluit daar waar nodig een verwerkingsovereenkomst om veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Ik been verantwoordelijk voor deze veilige communicatie met keten(zorg)partners. 

Bewaartermijn

Volgens de wettelijke richtlijnen bewaar ik jouw dossier tot 15 jaar na de laatste aanpassing.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota, declaratie, die jij schriftelijk (of digitaal met wachtwoord) ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze zorgnota, declaratie, kan declareren.

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht);
 • Jouw zorgverzekeringsnummer indien van toepassing;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: zitting individuele vaktherapeutische behandeling, oriëntatiegesprek etc.;
 • De kosten van de sessie.

Beveiliging

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (o.a. register verwerkersactiviteiten, verantwoording gegevens in privacystatement).

Rechten

Je hebt het recht om jouw dossier in te zien, jouw gegevens te corrigeren of waar nodig te laten verwijderen.

Links

De links op deze site, zijn links naar andere sites. De privacystatements van betreffende sites, kunnen verschillen van deze statement. Ik ben hier niet voor aansprakelijk.

Google Analytics

Google Analytics is een programma dat bijhoudt hoe gebruikers sites gebruiken. Ik maak gebruik van Google Analytics om de site te optimaliseren.  Ik heb geen invloed op de gegevens verzameling van Google, en kan hier dus ook niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Vragen

Als je vragen of een klacht hebt, neem dan contact op via anna@annaliem.nl . Tevens ben ik aangesloten bij Solopartners, waar je jouw klacht kunt indienen als je er niet met mij uitkomt. Ga hiervoor naar: www.klachtenregeling.nl .

NB: Een vrijgevestigde vaktherapeut valt niet onder de zorgwet. En mag geen BSN nummer registreren voor volwassen cliënten. Voor minderjarige cliënten geldt dat als een vergoeding plaatsvindt op basis van de jeugdzorgwet, een vrijgevestigd vaktherapeut wel verplicht is het BSN nummer te registreren in de administratie.